[design/2015/logo_trigema.svg]
Menu |Home

Informace pro spotřebitele

ve smyslu § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
Zájemce je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s podnikatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 • Budoucím prodávajícím, resp. subjektem poskytujícím službu rezervace, je společnost Trigema Projekt Nusle s.r.o., se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 00, IČ: 080 05 745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 310334, coby vlastník a stavebník projektu Nová "Nuselská". Společnost Trigema Projekt Nusle s.r.o. je při uzavírání obchodních smluv zastupována společností Trigema Development s.r.o. na základě plné moci.
 • Kontaktní údaje osoby oprávněné jednat se Zájemcem: Petr Pospíšil, tel. +420 227 355 211 nebo mob. +420 778 750 210, e-mail pospisil@trigema.cz
 • Budoucí prodávající nabízí v rámci projektu Nová "Nuselská" k prodeji jednotky, jejichž podrobný popis (včetně vysvětlivek k jednotlivým použitým pojmům) je uveden zde www.nusle-byty.cz. Zároveň v procesu prodeje Budoucí prodávající nabízí službu rezervace, jejímž obsahem je závazek Budoucího prodávajícího nenabízet předmět budoucího převodu dalším osobám a neuzavřít s dalšími osobami ani jinou smlouvu ve vztahu k prodeji předmětu budoucího převodu. Rezervace může být poskytnuta i na základě smlouvy uzavřené distančním způsobem (e-rezervace). Popis postupu pro koupi bytu je uveden zde, podrobný popis postupu pro e-rezervaci (včetně popisu možnosti zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat) pak detailně zde.
 • Ceník bytů je dostupný zde, cena za rezervaci činí 50.000 Kč (včetně DPH). Ceny jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (kromě daně z nabytí nemovitostí tam, kde je tato daňová povinnost relevantní).
 • Způsob uzavírání jednotlivých smluv (včetně podrobného popisu jednotlivých technických kroků vedoucích k uzavření smlouvy v případě e-rezervace) a z toho plynoucích platebních povinností Zájemce a povinností spočívajících v dodání nemovitosti nebo plnění povinností z rezervační smlouvy jsou popsány zde a zde.
 • Veškerá smluvní dokumentace související s prodejem nemovitosti je zpracována v českém jazyce a pouze v tomto jazyce je možno smlouvu uzavřít.
 • Každou uzavřenou smlouvu vždy obdrží Zájemce i Budoucí prodávající. V případě zájmu může do uzavřené smlouvy Zájemce nahlédnout u Budoucího prodávajícího.
 • V souvislosti s realizací transakce nebudou kromě ceny a rezervačního poplatku s výjimkou úhrady ceny případných nadstandardů, budou-li požadovány Zájemcem, účtovány žádné další náklady na dodání nemovitosti.
 • V případě vadného plnění (porušení závazku rezervovat) je Zájemce oprávněn od rezervační smlouvy odstoupit a Budoucí prodávající mu v takovém případě vrátí rezervační poplatek v plné výši.
 • Rezervační smlouva je uzavírána na dobu 14 dní od doručení písemné výzvy k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí Zájemci, nejpozději však do 30.9.2019, Výzvu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zašle Budoucí prodávající Zájemci kdykoli po nabytí účinnosti rezervační smlouvy a nabytí právní moci stavebního povolení pro Projekt, nejpozději do 30 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení pro Projekt (nebylo-li stavební povolení pro Projekt v době uzavření rezervační smlouvy ještě pravomocné), nebo do 30 dnů od nabytí účinnosti rezervační smlouvy (pokud již v okamžiku uzavření rezervační smlouvy bylo stavební povolení pro Projekt v právní moci), následně by měla být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a celá transakce bude ukončena uzavřením kupní smlouvy a jejím vložením do katastru nemovitostí.
 • Jsou-li jakékoli informace poskytovány prostřednictvím komunikace na dálku, případně je-li rezervační smlouva uzavírána distančním způsobem, neúčtuje si Budoucí prodávající za tento způsob komunikace žádné zvláštní poplatky. Standardní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku (telefon, e-mail apod.) účtované Zájemci jeho poskytovatelem telekomunikačních služeb hradí Zájemce.
 • Možné způsoby úhrady ceny za nemovitost jsou popsány zde způsob úhrady rezervačního poplatku a informace o přijímaných způsobech platby jsou popsány zde. Budoucí prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
 • V daném případě se nejedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nebo smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou.
 • Možnosti, důvody a způsob odstoupení od rezervační smlouvy jsou uvedeny zde.
 • V případě smlouvy uzavřené distančním způsobem může Zájemce i bez uvedení důvodu odstoupit od rezervační smlouvy do čtrnácti kalendářních dnů (14) od vzniku smlouvy (tj. kdykoliv do čtrnácti (14) kalendářních dnů následujících po dni, kdy byl připsán rezervační poplatek na účet Budoucího prodávajícího). Formulář pro odstoupení od rezervační smlouvy je dostupný zde a zájemce jej řádně vyplněný zašle nebo předá do sídla Budoucího prodávajícího ve lhůtě pro odstoupení.
 • V případě rezervační smlouvy jde o smlouvu o poskytování služeb, s jejichž plněním Budoucí prodávající začne na základě výslovného požadavku Zájemce ještě ve lhůtě pro odstoupení (okamžitě po nabytí účinnosti rezervační smlouvy). V případě odstoupení od rezervační smlouvy tedy Zájemci nebude vrácen celý rezervační poplatek, ale pouze jeho část, která bude vypočtena podle následujícího vzorce: 50.000 - [fixní platba za zahájení rezervace ve výši 10.000 + (X x 1.000), kde X je počet dní mezi nabytím účinnosti rezervační smlouvy a doručením odstoupení].
 • Vzájemné spory mezi Zájemcem a Budoucím prodávajícím řeší obecné soudy České republiky. Zájemce, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Budoucím prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Budoucího prodávajícího poprvé. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce.

Počkejte. Líbí se Vám byt v našem projektu?

Jeden hovor řekne člověku více než tisíc webových stránek. Zanechte nám svůj vzkaz ve formuláři, nebo zavolejte na 773 746 660. Rádi vám s výběrem bydlení pomůžeme.

Konktaktujte nás

Můžeme vám pomoci?

Můžeme vám poradit?

Volejte
773 746 660
nebo nám tu
zanechte vzkaz

 
 
[design/2015/loader_active.png]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Další informaceBeru na vědomí