[design/2015/logo_trigema_new2.svg]
Menu |Home

Všeobecné podmínky pro online rezervaci (e-rezervaci) bytové jednotky

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi zájemcem o nabytí budoucího vlastnického práva k bytové jednotce (dále jen „zájemce“) realizované v rámci projektu NMN@HOLEŠOVICE (dále jen „projekt“) společností Trigema Projekt NMN s.r.o., se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ: 158 00, IČ: 057 93 599, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 270878 (dále jen „společnost“), při využití blokační služby (dále jen „e-rezervace“) prostřednictvím internetových stránek www.nmn-byty.cz

1.2 Kontakt na společnost: tel.:420 227 355 211, e-mail: prodej@trigema.cz.

1.3 Zájemce je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která se společností uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.4 Zájemce bere na vědomí, že bytovou jednotku, která je realizovaná v rámci projektu nelze detailněji určit a že může dojít ke změnám oproti marketingovým materiálům uváděným na internetových stránkách společnosti.

1.5 Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Společnost nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

2. Uzavření rezervační smlouvy.

2.1 Vzor rezervační smlouvy (dále jen „smlouvy“) je umístěn zde.

2.2 Ve smlouvě uvedená výše rezervačního poplatku (dále jen „rezervační poplatek“) je stanovena včetně všech daní a poplatků včetně nákladů na jeho vrácení v případě odstoupení od smlouvy.

2.3 Úhradou rezervačního poplatku zájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zájemce upozorněn před vlastním uskutečněním platby rezervačního poplatku a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před provedením úhrady rezervačního poplatku má zájemce možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.4 Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

2.5 Smlouva vzniká úhradou rezervačního poplatku na účet společnosti.

2.6 Období, kdy je bytová jednotka rezervovaná pro zájemce (dále jen „rezervační doba“), činí čtrnáct (14) kalendářních dnů a počíná následujícím dnem po úhradě rezervačního poplatku na účet společnosti.

2.7 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny níže a dále na www.nmn-byty.cz/online-rezervace

3. Způsob postupu e-rezervace

3.1 Zájemci si na www.nmn-byty.cz/cenik vybere bytovou jednotku.

3.2 Prostřednictvím tlačítka „e-rezervace“ vloží vybranou bytovou jednotku do „košíku“.

3.3 Přechodem přes tlačítko „Rezervační košík“ nebo "zobrazit obsah košíku" si zobrazí všechny jednotky, které se zde nachází.

3.4 Zde bude mít navíc možnost si prohlédnout popis celého následujícího procesu a možnost stáhnout si vzor Rezervační smlouvy.

3.5 Pokud souhlasí s tímto popisem procesu a s obsahem rezervačního košíku, bude prostřednictvím tlačítka „přejí dál“ přesměrován na VOP.

3.6 Po vyjádření souhlasu se Všeobecnými podmínkami e-rezervace bude vyzván k vyplnění identifikačních údajů (osobních a kontaktních).

3.7 Následně mu bude vygenerován vzor Rezervační smlouvy a po jejím odsouhlasení bude e-rezervace dokončena a emailem potvrzena.

3.7 Posledním krokem bude uhrazení Rezervačního poplatku 50 000 Kč vč. DPH prostřednictvím platební brány GoPay.

4.Platba rezervačního poplatku

4.1 Platba proběhne prostřednictvím platební brány GoPay.

4.2 Potvrzení platby provede společnost potvrzujícím e-mailem ihned po provedení úhrady a na požádání vydá zájemci písemný daňový doklad nejpozději s doručením písemné smlouvy zájemci.

4.3 Vzor rezervační smlouvy (dále jen „smlouvy“) je umístěn zde.

5. Zrušení rezervační doby a odstoupení od smlouvy

5.1 Zájemce může odstoupit od smlouvy do čtrnácti kalendářních dnů (14) od vzniku smlouvy, tj. kdykoliv do čtrnácti (14) kalendářních dnů následujících po dni, kdy byl připsán rezervační poplatek na účet společnosti (dále jen „výpovědní lhůta“). Výpovědní lhůta je určena k tomu, aby se zájemce v přiměřeném rozsahu seznámil s dalšími informacemi o projektu.

5.2 Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde a zájemce jej řádně vyplněný zašle nebo předá do sídla společnosti ve výpovědní lhůtě, aniž by musel uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

5.3 Společnost je povinna vrátit zájemci rezervační poplatek v plné výši do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení odstoupení od smlouvy do sídla společnosti, a to stejným způsobem, jakým rezervační poplatek od zájemce přijal.

5.4 Společnost není povinna vrátit rezervační poplatek zájemci dříve, než bude doručeno do jejího sídla písemné odstoupení od smlouvy.

5.5 Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy kdykoliv před uplynutím výpovědní doby, pokud vyjde najevo, že zájemce porušil uzavřenou smlouvu.

5.6 Společnost dále zájemce upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě zájemce.

6. Řešení sporů

6.1 Vzájemné spory mezi zájemcem a společností řeší obecné soudy České republiky.

6.2 Zájemce, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele č. 632/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na stránkách www.coi.cz.

6.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti poprvé.

6.4 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Smluvní vztah mezi společností a zájemcem, který je spotřebitel, se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

7.2 Smluvní vztah mezi společností a zájemcem, který není spotřebitel, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

7.3 Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.nmn-byty.cz/vseobecne-podminky-e-rezervace.

7.4 Na smluvní vztah mezi zájemcem a společností, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 (neúměrné krácení) občanského zákoníku ani ustanovení § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zájemce jednajícího v rámci jeho podnikatelské činnosti či výkonu povolání.

7.5 Zájemce i společnost na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7.6 Odpověď zájemce s dodatkem či odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

7.7 Společnost ani zájemcem si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených ve smlouvě byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany si potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7.8 Zájemce bere na vědomí, že programové vybavení servru a některá data na servru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zájemce odpovědný v plném rozsahu.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 8. 2018

Počkejte. Líbí se Vám byt v našem projektu?

Jeden hovor řekne člověku více než tisíc webových stránek. Zanechte nám svůj vzkaz ve formuláři, nebo zavolejte na 773 746 660. Rádi vám s výběrem bydlení pomůžeme.

Konktaktujte nás

Můžeme vám pomoci?

Můžeme vám poradit?

Volejte
773 746 660
nebo nám tu
zanechte vzkaz

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.


 

[design/2015/loader_active.png]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Setrváním na našem webu nebo pokračováním používání našich služeb berete na vědomí používání těchto souborů. Další informaceBeru na vědomí